Skolebestyrelsen

 

   
Skolebestyrelsens arbejde
 
Ansvarsfordeling

Folkeskoleloven og skolestyrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes skolevæsen sætter rammerne for skolebestyrelsens arbejde.
Der er klare retningslinier for, hvad der er skolelederens ansvar og opgaver, og hvad skolebestyrelsen tager sig af.
På Hillerødsholmskolen er der dog en tradition for, at en del af beslutningerne tages i en dialog mellem ledelse og bestyrelse. 

Skolebestyrelsen holder oftest møde en gang om måneden, og forinden udsendes en dagsorden. Referatet af møderne kan læses på skolens hjemmeside.
 
 
Arbejdsdeling

Folkeskolelovens omtale af skolebestyrelserne
Folkeskolelovens omtale af skolebestyrelserne gengives her i en let omskrevet form uden opremsning af følge-paragraffer m.v.:
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som byrådet fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.
Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om
- undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin.
- samarbejdet mellem skole og hjem
- underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
- arbejdets fordeling mellem lærerne og fællesarrangementer for elever i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.m.

Principperne kan læses andensteds på hjemmesiden.

Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt, skolens budget.
Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.
Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

I praksis sender Hillerød Kommunes Børne- og familieudvalg og skoleafdelingen mange spørgsmål til udtalelse.


Skolebestyrelsen samarbejder med de andre skolebestyrelser i Hillerød kommune.

Arbejdsopgaverne fordeles på flest mulige skolebestyrelsesmedlemmer.

En gang årligt holder skolebestyrelsen årsmøde for forældrene i  med klasserådene og andre interesserede forældre, hvor der orienteres lidt grundigere om aktuelle emner, ligesom der kan være indlæg udefra eller debat om temaer.